Zásady zpracování osobních údajů


V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů společností IN-ECO, spol. s r.o., získaných prostřednictvím webových stránek našeho internetového obchodu www.membranovekompresory.sk, vám jako osobám, jejichž údaje budeme zpracovávat (dále jen "dotčená osoba"), tímto poskytujeme informace, které má provozovatel povinnost poskytnout dotčené osobě podle čl. 13 a násl. Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.Provozovatel a jeho kontaktní údaje

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Tel.:
E-mail:
IN-ECO, spol. s r.o.
Radinského 13, Ružomberok 034 01
31644392
044/4304662
info@in-eco.skI když nemáme zákonnou povinnost určit odpovědnou osobu, že však bereme zpracování vašich osobních údajů vážně, přijali jsme všechna nezbytná opatření na jejich ochranu a pro zajištění vašich práv, souvisejících s osobními údaji, proto se můžete v souvislosti s osobními údaji na nás obrátit, a to osobně, písemně nebo e-mailem na výše uvedených kontaktech.

Zpracováváme osobní údaje vás, našich zákazníků, které jsou získávány z důvodu uzavření kupní smlouvy prostřednictvím našich webových stránek internetového obchodu, a to při jednorázovém nákupu bez registrace, také při zaregistrování uživatele za účelem získání přístupu do databáze, ve které jsou evidovány osobní údaje dotyčné osoby , historie obchodů, objednávek apod. Při nákupu zákazníci uvedou jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, při první registraci i uživatelské heslo. Osobní údaje si mohou zákazníci kdykoli aktualizovat a změnit po přihlášení se do svého účtu. Tyto vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem splnění si našich smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené na dálku, včetně předsmluvních vztahů, za účelem plnění našich zákonných povinností vyplývajících hlavně ze zákonů upravujících práva spotřebitele, reklamace, také např. v oblasti účetnictví a správy daní, spisové a podobně, ale i za účelem uplatnění si našeho právního nároku a vymáhání pohledávek v případě potřeby. Při online platbě kartou nezpracovávají údaje o platební kartě, tyto údaje zpracovává třetí strana, poskytovatel online plateb. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí bychom nemohli řádně plnit smlouvu s vámi, proto, pokud chcete u nás nakoupit, jste povinni uvést vaše správné a aktuální osobní údaje.


Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud toto neodmítnete při uskutečňování objednávky v našem e-shopu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. v případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Při komunikaci s vámi prostřednictvím našich webových stránek a pro jejich funkčnost zpracováváme cookies a jiné online identifikátory, které mohou vést k individuální identifikaci. Tyto identifikátory zpracováváme jen s vaším souhlasem. Bližší informace o zpracovávání cookies jsou uvedeny na našich stránkách.

Vaše osobní údaje poskytujeme za účelem doručování produktů, jejich oprav, záručního a pozáručního servisu, společnostem, které tyto služby poskytují, dále poskytovatelům informačních systémů a cloudových platforem, zprostředkovatelům, jejichž jsme písemně pověřili zpracováním osobních údajů, tedy jejich poskytujeme příjemcům, resp. třetím stranám, abychom si splnili naše povinnosti vyplývající nám ze smlouvy, z právních předpisů nebo tehdy, když nám na to dáte svůj souhlas. Dále je můžeme poskytnout orgánům veřejné moci, společnostem, zajišťujícím vymáhání pohledávek a jiným osobám za účelem uplatnění si svého právního nároku. Zároveň prohlašujeme, že neposkytujeme osobní údaje subjektům ve třetích zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.


Osobní údaje dotčených osob zpracováváme po dobu nezbytnou k plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, do splnění účelu, pro který jsou zpracovávány, nejvýše však po dobu tří let od splnění účelu, pro který jsou zpracovávány (kupní smlouvy; reklamace, záruční a pozáruční servis ...), pak jsou zlikvidovány. Osobní údaje pro účely marketingu jsou zpracovávány po dobu tří let od jejich získání, resp. od získání souhlasu k jejich zpracování. Osobní údaje získané s cílem zjistit vaši spokojenost s nákupem zpracováváme 60 dní. Po splnění účelu zpracování a uplynutí doby uchovávání osobních údajů jsou tyto neprodleně zlikvidovány.
  

Poučení o vašich právech


Jako dotčená osoba máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů tato práva:

1.) Právo získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s informacemi uvedenými v tomto dokumentu.
2.) Právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili vaše nesprávné osobní údaje a abychom doplnili vaše neúplné osobní údaje.
3.
) Právo na vymazání (zapomenutí) vašich osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány a uplynula lhůta jejich uchovávání.
4.
) Právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

  • napadnete správnost osobních údajů, a to po dobu ověřování jejich správnosti,
  • zpracování je protizákonné a vy namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití,
  • nepotřebujeme vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje jejich vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich nároků.

5.) Právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, a také právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky na základě smlouvy nebo souhlasu a technicky je to možné.
6.) Právo namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů, těch, které jsou zpracovávány z důvodů našich oprávněných zájmů. Pokud nepreukážeme, že existuje náš závažný oprávněný zájem pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad vašimi právy a svobodami, zpracovávání těchto údajů ukončíme bez zbytečného odkladu. 7.) Právo podat stížnost na kontrolním orgánu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů ze naší strany, které se vás týká, je v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

Vaše práva si můžete uplatnit osobně, zasláním písemné žádosti poštou nebo elektronicky na naše kontaktní údaje uvedené výše. Na vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů budeme odpovědět bez zbytečného odkladu do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech může být lhůta prodloužena o další dva měsíce, o důvodech prodloužení lhůty vás budeme informovat do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Při vyřizování vaší žádosti jsme povinni ověřit si vaši totožnost. O postupu ověření vaší totožnosti vás budeme informovat při reakci na vaši žádost. Informace se poskytují bezplatně. Pokud by však vaše žádosti byly nepřiměřené nebo často se opakující, můžeme požadovat přiměřený administrativní poplatek za jejich vybavení.

Tímto zároveň prohlašujeme, že neprovádíme automatizované rozhodování s právními účinky pro dotčené osoby bez vlivu lidského posouzení včetně profilování.