Obchodní podmínky

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Kontaktní údaje poskytovatele:

Obchodní jméno
Ulice a číslo
PSČ a město

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
 

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v rejstříku

31644392
2020577526
SK2020577526
Společnost zapsaná v OR Okresního soudu Žilina, Odd .: Sro, Vlož .: 3118 / L.
 

Bankovní spojení:

ČSOB Ružomberok: 4014584391/7500, IBAN: SK19 7500 0000 0040 1458 4391

Telefon / Mobil:
E-mail:

+421 44 430 46 62
eshop@in-eco.sk
 

Příjem objednávek přes e-shop:

nonstop
 

Provozní doba:

Pondělí pátek od 8.00 do 16.00 hod
Sobota - Neděle: Zavřeno

 

Odpovědný vedoucí:

Igor Tomek
 

Provoz:

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
 

Orgán dozoru:

Inspektorát České obchodní inspekce se sídlem v Žilině
pro Ústecký kraj

Predmestská 71
011 79  Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk
 


Článek I.
Definice

1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je IN-ECO, s.r.o., se sídlem Radlinského 13, 034 01 Ružomberok.
2. Prodávajícím je IN-ECO, s.r.o., se sídlem Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, obchodní společnost zapsaná v OR Okresního soudu Žilina, Odd .: Sro, Vlož .: 3118 / L.
3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu https://shop.in-eco.cz/ je společnost IN-ECO, s.r.o., se sídlem Radlinského 13, 034 01 Ružomberok.
4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Spotřebitelům se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
5. E-shop je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.
9. Faktura za nákup zboží je vyhotovena prodávajícím v elektronické podobě a to prostřednictvím naskenované listinné faktury která je zaslána kupujícímu elektronicky s čím kupující vyjadřuje neodvolatelný souhlas. Elektronická faktura obsahuje všechny náležitosti podle § 74 zákona č. 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě výslovné dodatečné žádosti kupujícího zašle prodávající neprodleně fakturu kupujícímu iv listinné podobě.

Článek II.
Cena

1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH.
2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Článek III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
2. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
3. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
5. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
6. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
a. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
b. platba při osobním převzetí na prodejně
c. platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude dodání po obdržení peněžních prostředků na náš účet,
d. platba na základě faktury se splatností uvedenou ve faktuře,
e. platbu na základě dárkového poukazu.
2. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.
3. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
4. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
a. slevu z ceny za registraci do e-shopu,
b. slevu za opakovaný nákup,
c. slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
5. Poskytované slevy není možné kumulovat.

Článek V.
Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
1.a. kurýrní společnosti,
1.b osobně v sídle společnosti,

Článek VI.
Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme:
a. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu.
b. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu.
2. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
3. Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.

Článek VII.
Převod vlastnického práva

1. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží až uhrazením plné kupní ceny. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.
2. V případě uplatnění reklamace na zboží nebo služby, které jsou ještě ve vlastnictví prodávajícího je prodávající povinen reklamaci na takové zboží nebo služby vybavit pouze pokud dojde k úplnému zaplacení kupní ceny, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek VIII.
Storno kupní smlouvy

1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

Článek IX.
Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení, resp. dodáním zboží.
2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou. (Http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
3. Prodávající vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3.) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby pro tím, jak m je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby . Při odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.
4. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nelze uplatnit na zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU
5. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. .

Článek X.
Odpovědnost prodávajícího za vady a reklamační řád

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží a služeb je uvedena ve zvláštním dokumentu s názvem "Reklamační řád" uvedený v webové stránce prodávajícího.

Článek XI.
Záruka za jakost

1.Predávajúci odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí zboží kupujícím. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady věci, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím je 24 měsíců, pokud je na zboží nebo obalu nebo návodu k němu vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

2.Záruka se nevztahuje na úbytek kapacity baterie, která je potřebná k užívání objednaného zboží ani na její úplnou ztrátu způsobenou běžným opotřebením a dobou používání. Výrobní vlastností prodávané baterie je schopnost zachovat si stejnou jakost, jak v době prodeje pouze po dobu šesti měsíců ode dne zahájení jejího užívání, přičemž po této lhůtě jsou jakékoliv projevy ve vlastnostech baterie v podobě úbytku její výkonnosti už jen projevem jejího přirozeného opotřebení, co ne je považováno za vadu baterie.

3.Kupujúci projevem zájmu o koupi zboží s baterií, zároveň projevuje vůli směřující k zahájení užívání baterie spolu se zařízením dnem jejich převzetí. Projev zájmu kupujícího o dodávanou baterii s vlastnostmi uvedenými v návodu se ve smyslu ust. § 496 odst. 1 občanského zákoníku považuje za dohodu o vlastnostech, účelu a jakosti prodávané baterie.

4.Záruky se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nedá se ani reklamovat jako vada vzniklá v záruční době.

Článek XII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.
2. Kupující je povinen:
a. převzít objednané zboží,
b. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
c. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.
3. Prodávající je povinen:
a. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
b. spolu s zboží nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

Ochrana osobních údajů

V znění zákona č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, při objednávání / registraci budete požádáni o poskytnutí Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručení zboží a služby, číslo bankovního účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti). Tyto údaje jsou potřebné pro dodání Vámi objednaného zboží na vámi zadanou adresu. Společnost IN-ECO, spol. s r.o., provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně s výjimkou externích dopravců. Chceme Vás ujistit, že Vaše osobní údaje nepoužíváme pro marketingové účely.

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám podle podle zákona o ochraně osobních údajů, poskytujeme následující informace.

Provozovatelem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost IN-ECO, s.r.o, se sídlem IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, IČ: 31644392

Minimalizujeme rozsah osobních údajů které zpracováváme, tak aby odpovídaly kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, tak abychom splnili zákonné povinnosti. Zpracováváme tyto osobní údaje našich zákazníků: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručení zboží a služby, číslo bankovního účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu pod. Pro řádné splnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, či vyřizování reklamací. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů v případech, kdy je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e -shopu).

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:
• Kurýrní a přepravní společnosti
• Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři
• Advokátní a právní kanceláře
• Soudy a orgány činné v trestním řízení
• Účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci

Doba uchovávání osobních údajů v případě plnění smlouvy je po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek. V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon.

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraveni vykonávat Vaše práva:
• na přístup ke svým osobních údajů, jakož i právo vědět, na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.
• na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily,
• na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.
• Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat
• na omezení zpracování,
• na přenositelnost údajů k jinému provozovateli
• podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky.


Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo +421/44/4304662, písemně na adrese IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Slovenská Republika, nebo e-mailem: info@in-eco.sk. Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. Pokud bude ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněn účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

V případě požadavku na informace se můžete na nás obrátit telefonicky na čísle +421/44/4304662, písemně na adrese IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Slovenská Republika nebo e-mailem: info@in-eco.sk

Článek XIV.
Alternativní řešení sporu

1. Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
5. Právní vztahy se řídí právním řádem Slovenské republiky. a to především Zákonem č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, Zákonem č. 250/2007 CFU, o ochraně spotřebitele Zákonem č. 102/2014 CFU, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonovZákonom č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. jakož i Zákonem č. 513/1991 CFU Obchodní zákoník.
6. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti 27.4.2020.